Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Lensco BVBA (haar activiteiten voerend onder de handelsnaam Playbird, en gevestigd te Deborah Lambillottepad 1/102, 9000 Gent, hierna verder genoemd “Playbird”), en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes

Tenzij schriftelijk anders vermeld zijn de offertes van Playbird steeds vrijblijvend. Playbird kan deze steeds intrekken zonder opgave van reden zolang deze offerte niet door haarzelf of door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd werden. Iedere overgemaakte bestelling verbindt de opdrachtgever, doch verbindt Playbird slechts na schriftelijke bevestiging of begin van uitvoering ervan. De prijzen zijn steeds voor herziening vatbaar afhankelijk van de datum van de prijsofferte, de periode van uitvoering en door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk of via e-mail te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Playbird wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Playbird met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Playbird slechts nadat deze schriftelijk door Playbird zijn bevestigd.

4. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige en juiste levering door Playbird mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en benodigde materialen. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle vragen van Playbird in verband met het werk te beantwoorden binnen de 3 werkdagen en ervoor te zorgen dat alle informatie die verschaft wordt waar en correct is.

5. Garantie geleverde materialen

De door de opdrachtgever geleverde materialen voor publicatie ressorteert onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever met inbegrip van alle eventuele rechten, bijdragen en belastingen van welke aard dan ook, welke op de materialen, zowel qua tekst als qua afbeeldingen vermeld staan. Playbird behoudt zich het recht om autonoom en zonder enige inmenging de meegedeelde informatie te verwerken met oog op publicatie. De opdrachtgever neemt het op zich om Playbird schadeloos te stellen voor om het even welk recht van privacy of publiciteit of om het even welk ander recht van om het even welke andere partij.

6. Termijn van levering

Het vermelden van leveringstermijnen houdt vanwege Playbird geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van een schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

7. Hosting

Wat betreft de hosting van geluids- en andere bestanden wordt er een contract aangegaan voor de periode van 1 jaar. Hierbij wordt er steeds gestreefd naar een maximale snelheid en maximale uptime. Playbird kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade door het gebruiken of misbruiken, onbereikbaarheid of verwijderen van de diensten. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bestanden, inclusief het verkrijgen van de wettelijke toelating zodat ze de Belgische wetgeving niet schenden. Bij het niet-betalen kunnen na het verstrijken van de betalingstermijn (vermeld op de factuur) en zonder ingebrekestelling alle hostingdiensten worden stopgezet en de bestanden worden verwijderd.

8. Openbaar maken en verveelvoudigen

Alvorens tot openbaar maken of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen de partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van het werk goed te keuren. Klachten en bezwaren betreffende de geplaatste publicaties dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na hun verschijning. De opdrachtgever zal door Playbird op de hoogte worden gebracht door middel van schriftelijke bevestiging. Indien voornoemde klachten of bezwaren Playbird binnen de 8 dagen niet bereiken wordt de stilzwijgende goedkeuring van het geleverde goed en/of dienst verondersteld.

9. Auteursrecht

Zolang geen andere schriftelijke overeenkomst tussen Playbird en de opdrachtgever wordt aangegaan komt het auteursrecht en het eigendomsrecht van het werk en de onderdelen ervan toe aan Playbird. Playbird garandeert dat het geleverde goed en/of dienst door of vanwege Playbird is ontworpen en dat Playbird geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

10. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeen gekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

11. Naamsvermelding

Zolang hierover geen andere afspraken zijn gemaakt, is Playbird ten alle tijde gerechtigde om haar naam te laten vermelden in het geleverde goed en/of dienst. Playbird heeft de vrijheid om het gepresteerde werk te gebruiken voor eigen publiciteit en reclamevoering.

12. Gebruik en licentie

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Playbird verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het werk voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen de partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

13. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Playbird veranderingen in de voorlopige of definitieve werken aan te brengen. Playbird kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd is met de redelijkheid. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Playbird als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding betaald te worden op basis van de gebruikelijke door Playbird gehanteerde tarieven.

14. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Playbird door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijk gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullend deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

15. Gebruiksvergoeding

In het tussen de partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het werk, voor zover dit betreft het gebruik van het werk, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

16. Betalingsverplichting

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW. Behoudens andere en schriftelijke overeenkomsten met Playbird dienen alle betalingen van facturen plaats te vinden op het vestigingsadres binnen de dertig dagen na facturatiedatum, steeds vermeld op een factuur. Interesten van 10,5% lopen per kalendermaand en van rechtswege zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag der facturen. Deze interesten zijn afhankelijk van de referte-index van de Europese Centrale Bank. Bij niet-betaling op de vervaldag zal Playbird van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onverminderd de interesten en de eventuele gerechtskosten,
– de lopende opdrachten mogen schorsen. Bij niet-betaling op de vervaldag is Playbird vrij om bovengenoemde presentatie of hostingpakket uit het systeem te schorsen zonder dat de opdrachtgever enig recht heeft op een schadevergoeding hiervoor.
– het totaalbedrag van elke factuur welke niet betaald is op de vervaldag, verhogen met de forfaitaire, conventionele schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal verschuldigd bedrag met een minimum van € 150, dit wegens de bijkomende administratieve en financiële kosten welke de niet-betaling met zich meebrengt, onverminderd de verordening tot vergoeding van alle hieruit voortvloeiende schade.

Bij niet-tijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk door Playbird opeisbaar. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke discontokosten gemaakt in verband met de te late betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever. Een eventuele bemiddelaar is en blijft verantwoordelijk voor de betaling van alle plaatsingen die hij aan Playbird toevertrouwd, ook al wordt de factuur op een andere naam opgemaakt. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichting door de opdrachtgever worden alle door Playbird binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde goederen en/of diensten te gebruiken.

17. Herroepen opdracht

Elke annulering van de bestelling door de opdrachtgever voor de uitvoering van het bestelde werk dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding door Playbird. In dergelijke gevallen dient de opdrachtgever het hele honorarium dat Playbird zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt te voldoen.

18. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Playbird redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft Playbird het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dat geval heeft zij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien handelingen of gedragingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Playbird redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Playbird naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

19. Aansprakelijkheid

Playbird kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de verstrekte informatie, welke onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever ressorteert. Zij kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tijdelijke niet-beschikbaarheid van de informatie welke de opdrachtgever liet publiceren, welke de reden hiervan ook is. Door de specifieke aard van de aangeboden goederen en diensten kan Playbird geen waarborg geven van welke aard ook en vergissingen en/of fouten met betrekking tot de publicatie van de gegevens van de opdrachtgever kunnen in geen geval tot schadevergoeding aanleiding geven, doch deze vergissingen en/of fouten zullen binnen een korte termijn worden rechtgezet. Playbird kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

20. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Playbird voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Playbird toekomende honorarium.

21. Kopiëren van materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat kan Playbird niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het niet-bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

22. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Playbird niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Playbird de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

23. Belgisch recht

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten van de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst tussen Playbird en de opdrachtgever en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door het Belgische recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Gent behoren.

Laatste wijziging: 5 december 2023